تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

@@- كدام گزينه با گزينه هاي ديگر هم خانواده نيست؟

    1) گيرنده                    2) گراي                3) گرفتار                     4) بگيرند

@@- در جمله زير مفعول كدام گزينه است؟

« برّه ها را در اواخر بهار از شير مي گيرند.»

    1) برّه ها                   2) بهار          3) شير            4) اواخر

@@-كدام گزينه اسم وصفت نيست؟

    1) پروردگار بي همتا                      2) چاپلوسان ثنا گو     

    3) وزيران لايق                              4) منادي آزادي

@@- در كدام گزينه مفرد و جمع كلمه صحيح است؟

   1) امور / اوامر                              2) شام /  شامگاهان  

   3) حق / حقوق                             4) كاتب / كتب

@@-كدام فعل مركب نيست؟

   1) ايمان آورد                                 2) تصميم گرفت     

   3) دل بست                                  4) خشمگين شد

@@-دركدام گزينه تشبيه به کار رفته است؟

   1) آب آيينه است پهناور                  2) رود تيره چو طوفان خروشيد

   3) چشمه زيبا از کوه جوشيد.         4) چهره بگشاد همچو برق خنديد

@@-بيت « شيخ بخنديد وبگفتش اي سليم      اين درخت علم باشد اي عليم »

از چند جمله تشکيل شده است؟

1)     سه جمله              2) چهار جمله          3) پنج جمله                4) شش جمله

@@- كدام گزينه تركيب اضافي است?

    1) برگ سبز                                     2) انسان دانا      

    3) بازيهاي المپيك                              4) پسر شجاع

@@-تعداد جمله هاي كدام مصراع ، كمتر است؟

    1) تا چه خورم صيف چه پوشم شتا    2) نگر تا كه دهقان دانا چه گفت

    3) به كاويدن دشت بردند رنج              4) چشمه كم كم خشك شد بي آب شد

@@- « در چهار كلمه داده شده ، گزينه متفاوت با سه گزينه ديگر را مشخص نماييد .»

     1) كسل كننده        2) خسته          3) خسته كننده          4) ملال آور

@@-  1) فاتح              2) فتحه              3)  مفتوح            4) افتتا ح

@@- 1) پيكان            2) اتومبيل               3) پژو                4) مزدا

@@- 1) شامگاه          2) آنگاه             3) نگاه                   4) بيگاه

@@- در عبارت (( اي ايران از کوير نمک تا جنگل هاي سرسبزشمال،از خراسان بزرگ تاروستايي کوچک در دامنه هاي بينالود زيبا، دوستت داريم .))  به ترتيب چند حرف اضافه وصفت وجود دارد؟

   1) چهار/ دو      2) پنج/ چهار          3) شش/ پنج                4) پنج / پنج

@@-  کدام گزينه به معناي « دانا و دانشمند » است؟

  1) صاحب                                          2) سرور                      

  3) فاضل                                           4) رازي

@@- كدام فعل نا گذرا مي باشد؟

  1) افكند                   2) انداخت                3) بخشيد                   4) لرزيد

@@- كدام جمله ضمير نقش مفعولي دارد؟

  1) آهسته به طرف او رفتم .                    2) من با شما حرف زدم.

  3) مسعود آنها را ديد.                              4) اوخسته شد.

@@- از چهار بيت زير ، پيام ومفهوم كدام بيت با بقيه فرق دارد؟

    1) زكوشش به هـر چيز خـواهي رسيد                  بـه هر چيـز خواهي كمـاهي رسيـد

   2) نـا برده رنج گنـج ميسر نمي شود                   مزد آن گرفت كه جان برادر كار كرد

   3) گـرت پـايـداري اسـت در كــار هـا                     شـود سـهل پـيش تـودشـوار هـا

   4) زنـيـرو بـود مــرد را راسـتـي                            زسستـي كـژي زايـد و كـاستـي

@@- مسعود ساكن شهر مشهد است. اوبراي شركت در جلسه اي يك روزه ديروز وارد تهران شد.اوپنج نوبت نماز يوميه خود را در آنجا بجا آورد. اوديروز چند ركعت نماز بجا آورد؟

1) 10                       2) 11                          3) 16                                    4) 17

@@-در جمله زير چند قيد به كار رفته است؟

« حميد ، دوشنبه در كلاس انشا نوشت. »
1) يك قيد                 2) دوقيد                       3) سه قيد                             4) چهار قيد

@@- در عيد .   .   . دين اسلام كامل شد.

      1) عيد فطر               2) عيد قربان                3) عيد مبعث                        4) عيد غدير

@@- متضاد كلمه خرسند كدام گزينه است؟


     1) آزمند                    2) غمگين                       3) مستمند                          4) فرهمند


@@- كدام شاعر « آدميت را شريك بودن درغم ديگران بودن » مي داند؟


     1) فردوسي                2) مولوي                       3) سعدي                           4) نظامي

@@-   كدام گزينه به معني « همگي » است؟

    1) تن به تن         2) سر به سر          3) پشت به پشت                 4) جان به جان

__________________________________________________

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

سوالات علمی ادبیات فارسی

## درجمله « لغت نامه هااطلاعات زیادی به ما می دهند. » نهادکدام است ؟

اطلاعات زیادی              لغت نامه ها          به ما می دهند       اطلاعات زیادی به ما می دهند

## زمان کدام جمله گذشته است ؟

زهرا می خواهد به مدرسه برود                                                      عباس مدرسه رفت       

مریم به مدرسه می رود                                            جوادوزهره به مدرسه خواهند رفت

## درجمله زیرچندکلمه ربط وجوددارد ؟

« شجاع کسی است که ازخطربترسد ولی دست وپای خود راگم نکند وبا کمال متانت برای دفع خطرچاره جویی کند »                یک کلمه       دوکلمه        سه کلمه          چهارکلمه

## کدام یک ازکلمه های زیر صفت نیست.

دنده     پاینده      شوینده     تابنده

##  کدام فعل ماضی است ؟

بخواند     خواهم رفت      گفته ام        می روم

## درجمله مقابل « مفعول » کدام است ؟         پزشک بیمار رامعالجه کرد        

پزشک      بیمار    معالجه          کرد

## کدام یک از موارد زیر« موصوف وصفت » است ؟

آفتاب طلایی     دریای خزر       خانه ی  ساحلی            آینه ی روزگار

## دردستورزبا فارسی« را » نشانه چیست ؟

مضاف الیه        مفعول       قید       موصوف

##اسم یاضمیری که به دنبال اسم دیگر مِی آید تامعنی آن کامل کند چه می نامند؟

صفت        موصوف         مضاف         مضاف الیه

## قسمتی ازجمله که درباره آن خبری می دهیم چه نام دارد؟

نهاد             قید         مفعول          گزاره

## درجای خالی ضمیرمناسب کدام است ؟   مادیروز.......رادیدیم که به کتابخانه می رفت.

شما         او       آن ها        تو

## درجمله « حافظ هفت قرن پیش درشیراز می زیست » نهادچندکلمه است ؟

یک کلمه      دوکلمه       سه کلمه       چهارکلمه

## درمصراع « زکوشش به هرچیز خواهی رسید» فعل چندم شخص است ؟

سوم شخص مفرد       دوم شخص مفرد     سوم شخص جمع      دوم شخص جمع

## درجمله مقابل کلمه «شگفت آور» ازنظردستوری چیست ؟      نبرددلاوران ایرانی شگفت آوربود

صفت           نهاد         قید     مضاف الیه

## دربیت « جداشد یکی چشمه ازکوهسار       به ره گشت ناگه به سنگی دچار » قید کدام است ؟

چشمه       دچار       سنگ      ناگه

## کدام یک ازترکیب های زیر «مضاف ومضاف الیه» است ؟

بهارایمان   قلب سرشار       مدادبزرگ     نگاه خسته

## درابتدای جمله « چه ساعتی خواهید آمد ؟» ازچه ضمیری می توان استفاده کرد ؟

اول شخص جمع        اول شخص مفرد        دوم شخص جمع         سوم شخص مفرد

##کدام یک از فعل های زیربه مفعول نیاز دارد ؟

خنداند     چرخید       گردید     نشست

## کدام ترکیب بابقیه متفاوت است ؟

شعرحافظ        غزل های او       مرزهای ایران       شاعربلند آوازه

## جمله « اوبه گردش می رود » به زمان مستقبل کدام است ؟

اوبه گردش رفته است       اودیروزبه گردش رفت

اوبه گردش می رفت        اوبه گردش خواهد رفت

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

##- کدام یک از کلمه های زیر اسم است ؟   

الف ) آسیا                   ب) بزرگ                   ج ) تمیز                د) انبوه  

 

##- کدام یک از کلمه های زیر منادا   است ؟   

    الف )      آشکارا           ب ) یکتا             ج) پروردگارا            د) پذیرا     

## – شعر(( توانا بود هرکه دانا بود))  از کیست   

   الف ) حافظ                      ب) فردوسی            ج ) سعدی             د) پروین اعتصامی   

##- کدام یکاز فعل زیر انجام کاری را نشان می دهد ؟

   الف )  هستم                     ب) نبود                    ج)  می خوانید              د ) خوشحال است

##- معنی کدام گزینه نادرست است ؟  

 الف )استوار = محکم              ب)شعف = شادمانی       ج )   ناگوار = خوشایند        د ) افزون = کمتر

##-  کدام کلمه از نظر املایی غلط است ؟

          الف ) مرحون               ب )می درید              ج )   خدمت گذار                 د )   یا س  

 

  ##- هم خانواده کدام کلمه نادرست است ؟

        الف ) حفظ ( حافظ )      ب ) صبر ( صابر )          ج ) گفت ( گفتار )               د )کلام (کمال)

 

##-  علامت ( !  ) برای تعجب ، در کدام مورد به درستی به کار نرفته است ؟

   الف )عجب هوایی  !       ب ) وای بر من  !   ج )ای کاش قبول می شدم !       د ) چرا نمی آیی  !  

 

##-در متن زیر چند فعل وجود دارد ؟

( دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند )

   الف )  3                          ب)  2               ج ) 4                 د ) 1     

 

##– کدام یک از کلمه  های  زیر به شکل مفرد ست ؟

الف ) قلوب                    ب) اوایل                            ج) عالم                         د ) اعماق

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۸/۰۴ساعت ۰:۰ قبل از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  |